Clientregistratie

Vastleggen van cliëntgegevens en geheimhoudingsplicht

Om de begeleiding van zwangeren zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren legt de verloskundige uw administratieve en medische gegevens vast in een computerprogramma welke speciaal ontwikkeld is voor de documentatie van verloskundige gegevens. Dit is nodig om op elk moment de juiste verloskundige zorg te kunnen verlenen. Ook waarneemsters of stagiaires binnen de praktijk kunnen deze gegevens inzien.

 

Alle verloskundigen en assistenten hebben tegenover derden een geheimhoudingsplicht. Uw medische gegevens zullen vertrouwelijk behandelt worden. Het kan zijn dat u in de zwangerschap verwezen wordt naar de huisarts of naar een verloskundige of arts van het ziekenhuis. Dan zullen uw medische gegevens ook voor hen inzichtelijk worden om de juiste zorg te kunnen leveren.

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Daarvoor worden regels gehanteerd die wettelijk zijn vastgelegd en in een zogenaamd privacyreglement opgenomen. Het reglement ligt voor u op de praktijk ter inzage. Voor meer informatie over de cliëntenregistratie kunt u terecht bij de assistente van de praktijk.

 

Beroepsgeheim en huiselijke problemen

Verloskundigen zijn kort, maar intensief betrokken bij gezinnen(in wording). Tijdens een zwangerschap zijn er gemiddeld zon 10 tot 12 contacten. Door de aard van de contacten bestaat er over het algemeen een behoorlijke mate van betrokkenheid en vertrouwelijkheid tussen de cliënt en de verloskundigen. Bovendien komt de verloskundige tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en/of in het kraambed bij de cliënte thuis. Zo krijgt de verloskundige een beeld van de thuissituatie van de cliënte en de omgang met de baby of met andere kinderen. Door al deze contacten is het denkbaar dat verloskundigen in sommige gevallen signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling opvangen.

 

Medische hulpverleners, zoals verloskundigen, hebben een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim geeft de cliënt het vertrouwen dat wat zich afspeelt tussen hen en de medische hulpverlener binnenskamers blijft. Het is een belangrijk instrument om er voor te zorgen dat vrouwen op tijd hulp inroepen van verloskundigen en ook vrijuit hun zorgen en problemen met hen bespreken.Tegelijkertijd moet een verloskundige een goede hulpverlener zijn. Vanuit het belang van de bescherming van slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld kan dat betekenen dat verloskundigen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling actie moeten ondernemen om het geweld te stoppen.

Bij vermoedens van problemen zullen we dit zorgvuldig en in maximale openheid met u bespreken.

 

Verloskundigen kunnen mogelijk advies vragen aan het Veilig Thuis (in geval van kindermishandeling) of aan het SHG (in geval van huiselijk geweld waarbij alleen meerderjarigen betrokken zijn). Een adviesgesprek wordt gevoerd op basis van anonieme cliëntgegevens, het beroepsgeheim wordt hiermee niet doorbroken. U wordt, indien mogelijk, vóór dit gesprek op de hoogte gesteld en anders erna. Indien het mogelijk is zullen we hulp inroepen voor de situatie, en deze anders uitbesteden aan daarin gespecialiseerde organisaties. Is dat echter niet mogelijk dan zullen we genoodzaakt zijn een melding te doen bij het Veilig Thuis of de SHG. Wij volgen in al deze stappen de Meldcode van onze beroepsgroep: “KNOV-meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld”.